Stichting De Sociale Basis verleent diverse specialistische diensten die bijdragen aan de sociale zekerheid van inwoners.

Bestaanszekerheid is een fundament voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en het gevoel heeft ertoe te doen. Want mensen hebben pas ruimte voor het aangaan van relaties, persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing als zij de zekerheid hebben te beschikken over de middelen om in levensonderhoud te kunnen voorzien. Zorgen of problemen over financiën, huisvesting of over het ontbreken van gezondheidszorg belemmeren het psychisch en sociaal functioneren. Geldzorgen, het gemis van voorzieningen, het niet op de hoogte zijn van regelingen en het ontbreken van een veilige woonplek liggen geregeld ten grondslag aan allerhande probleemsituaties.

Stichting De Sociale Basis zet haar ervaring en expertise zo breed en vroeg mogelijk in om inwoners te ondersteunen bij financiën, hen te informeren over voorzieningen en regelingen en toe te leiden naar de juiste instanties.

Stichting De Sociale Basis verleent diverse specialistische diensten die bijdragen aan de sociale zekerheid van inwoners.

Ons dienstenpakket

Bureau Sociaal Raadslieden (BSR)

De sociaal raadslieden wijzen de weg in wet- en regelgeving, ondersteunen met het invullen van formulieren en bij het opstellen van bezwaarschriften. Zij leiden mensen toe naar (overheids-) instanties en bemiddelen waar nodig in het contact.

Gemeentes: Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht, Gorinchem, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Ridderkerk

Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap (SKO)

Het Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap adviseert ouders over de gevolgen van een scheiding op financieel, emotioneel, praktisch en juridisch gebied om de (negatieve) effecten ervan op kinderen te verminderen of te voorkomen. Het kernteam van het SKO, bestaande uit een gedragswetenschapper, een maatschappelijk werker, een jeugdprofessional en een juridisch adviseur, adviseert daarnaast professionals over hoe zij kunnen bijdragen aan een stabiele situatie voor kinderen tijdens en na een scheiding. Het SKO licht hen voor over hoe om te gaan met de eerste signalen van scheiding, de effecten van scheiding op het kind en hoe als professional te handelen.

Netwerkbijeenkomst met als thema De kracht van het netwerk bij scheiding. Datum: 17 en 19 april Locatie: Insula college Koningsstraat 294 in Dordrecht. Klik hier voor meer info.

Gemeentes: Papendrecht, Zwijndrecht, Dordrecht

Financieel Hulphuis (FHH)

De professionals van het Financieel Hulphuis bieden samen met getrainde vrijwilligers gratis hulp aan de inwoners van Dordrecht bij het maken van een inkomsten- en uitgavenoverzicht, het doen van aangifte inkomstenbelasting en aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten. Ook ondersteunen de medewerkers bij het invullen van formulieren, geven ze uitleg over brieven en vragen ze samen met inwoners (financiële) voorzieningen aan. Het Financieel Hulphuis is aanwezig in de directe omgeving van inwoners; er wordt altijd een afspraak gemaakt in de buurt.

Gemeente: Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht

Project Schouders onder Stress (SOS)

Het project Schouders onder Stress is een samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en het Sociaal Wijkteam Dordrecht. De professionals van SOS ondersteunen éénoudergezinnen met vragen over geld, schulden, inkomen, werk/studie, opvoeding en gezondheid. Door stressfactoren zoveel mogelijk weg te nemen, poogt SOS gezinnen zo te ondersteunen dat ze op den duur financieel zelfredzaam worden.

Gemeente: Dordrecht